Usluge

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge


1. Vođenje poslovnih knjiga
 • vođenje glavne knjige;
 • vođenje dnevnika;
 • vođenje potrebnih pomoćnih knjiga.

2. Vođenje knjiga ulaznih (URA) i izlaznih (IRA) računa
 • knjiženje knjigovodstvene dokumentacije;
 • vođenje knjige URA;
 • vođenje knjige IRA.

3. Obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV-a)
Izrada i elektronska predaja putem servisa ePorezna:
 • mjesečnih/kvartalnih PDV prijava;
 • Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije;
 • Zbirnih prijava;
 • godišnjih PDV prijava;
 • izrada zahtjeva za povratom PDV-a.

4. Obračun poreza na dobit
 • izrada Prijave poreza na dobit i potrebnih priloga;
 • elektronska predaja Prijave poreza na dobit putem servisa ePorezna.

5. Izrada temeljnih financijskih izvještaja
 • izrada bilance;
 • izrada računa dobiti i gubitka;
 • izrada izvještaja o novčanom tijeku;
 • izrada izvještaja o promjenama kapitala;
 • izrada bilješki uz financijske izvještaje;
 • predaja godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu.

6. Obračun plaća zaposlenika
 • izrada rekapitulacija plaća;
 • vođenje poreznih kartica za zaposlenike;
 • Izrada isplatnih lista za zaposlenike;
 • izrada ID obrazaca i elektronska predaja putem servisa ePorezna;
 • izrada R-Sm obrazaca i elektronska predaja FINA-i;
 • obračun putnih naloga;
 • prijava i odjava zaposlenika.

7. Vođenje evidencija
 • vođenje evidencije dugotrajne materijalne imovine;
 • vođenje evidencije dugotrajne nematerijalne imovine ;
 • salda konti kupaca i dobavljača;
 • evidencija obveza i potraživanja.

8. Ostale knjigovodstvene usluge za poduzeća
 • izrada kontnog plana;
 • obračun amortizacije;
 • izrada statističkih izvještaja;
 • izrada brutto bilanci;
 • kontakt s Poreznom upravom;
 • računovodstveno i porezno savjetovanje.
1. Vođenje knjiga ulaznih (URA), izlaznih (IRA) računa i knjige primitaka i izdataka (KPI)
 • knjiženje knjigovodstvene dokumentacije;
 • vođenje knjige URA;
 • vođenje knjige IRA;
 • vođenje KPI.

3. Obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV-a)
Izrada i elektronska predaja putem servisa ePorezna:
 • mjesečnih/kvartalnih PDV prijava;
 • Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije;
 • Zbirnih prijava;
 • godišnjih PDV prijava;
 • izrada zahtjeva za povratom PDV-a.

4. Obračun poreza na dohodak
 • izrada godišnje Prijave poreza na dohodak za obrtnike i potrebnih priloga.

5. Izrada temeljnih financijskih izvještaja
 • izrada bilance;
 • izrada računa dobiti i gubitka;
 • izrada izvještaja o novčanom tijeku;
 • izrada izvještaja o promjenama kapitala;
 • izrada bilješki uz financijske izvještaje;
 • predaja godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu.

6. Obračun plaća zaposlenika
 • izrada rekapitulacija plaća;
 • vođenje poreznih kartica za zaposlenike;
 • Izrada isplatnih lista za zaposlenike;
 • izrada ID obrazaca i elektronska predaja putem servisa ePorezna;
 • izrada R-Sm obrazaca i elektronska predaja FINA-i;
 • prijava i odjava zaposlenika.

7. Vođenje evidencija
 • vođenje evidencije dugotrajne materijalne imovine;
 • vođenje evidencije dugotrajne nematerijalne imovine;
 • ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima o obrtnicima i slobodnim zanimanjima.

8. Ostale knjigovodstvene usluge za obrte
 • izrada statističkih izvještaja;
 • kontakt s Poreznom upravom;
 • računovodstveno i porezno savjetovanje.
1. Izrada godišnje porezne prijave
 • sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak za građane.
2. Porezno savjetovanje
 • usluge poreznog savjetovanja za građane;
 • individualne konzultacije o Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o doprinosima i sl.